Inschrijven

Inschrijven

De eerste kennismaking met onze school bestaat meestal uit een informatief gesprek met de directeur en een rondleiding door de school. Tijdens het gesprek zal er een duidelijk beeld van OBS De Boog worden geschetst. 

Als de school en de ouders op één lijn zitten kan er worden overgegaan tot een inschrijving. De school neemt hierbij de grootste administratieve verwerking op zich. Wij gaan er van uit, dat als ouders het inschrijfformulier ondertekenen, zij het eens zijn met de uitgangspunten en werkwijzen van de school en zich houden aan de volgende afspraken;

  • Er geen voor school relevante informatie is achtergehouden;
  • Dat ouders zich aan de regels houdt zoals deze op school gelden;
  • Dat ouders op afspraken verschijnen om de ontwikkeling van het betreffende kind te bespreken;
  • Dat ouders akkoord gaan met een huisbezoek door een aan school verbonden persoon;
  • Het betreffende kind niet op een andere school ingeschreven staat;

Wij zijn wettelijk verplicht om naar de volgende gegevens te vragen:

  • Burgerservice nummer van het kind;
  • Verzekeringsgegevens kind;

Alle gegevens die wij over uw kind verzamelen komen in het leerlingdossier. Wij werken als school hiervoor met het digitale schoolsysteem Parnassys. Inzage van anderen in het dossier gaat alleen met toestemming van de ouders.

Ongeveer drie maanden voor het bereiken van de vierjarige leeftijd krijgen ouders bericht over de groepsindeling van hun kind. Er wordt dan tevens verzocht contact op te nemen met de leerkracht voor een kennismaking. Er kunnen dan ook afspraken worden gemaakt over eventuele “wen-momenten” in de toekomstige klas van uw kind. Ook van de leerkracht ontvangt u nog veel informatie. Voorwaarde om op school te starten is wel, dat uw kind zindelijk is en zelf naar de wc kan.

Als kinderen tussentijds van school veranderen en op OBS De Boog willen komen, komt er altijd een uitgebreid gesprek met de directie en/of de intern begeleider. Deze laatste neemt altijd contact op met de school van herkomst.Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl