Kennismaken en aanmelden

Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school, is het goed om op school rondgeleid te worden. U kunt dan zelf zien hoe we het onderwijs in hebben gericht en u kunt de sfeer proeven. U maakt hiervoor een afspraak voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school met de directeur. Tijdens het gesprek schetst de directeur een duidelijk beeld van de school en het onderwijs, dat wordt gegeven op De Boog. U kunt uiteraard ook uw vragen stellen. In dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) wordt uitgelegd hoe het proces van aanmelding verloopt op Rotterdamse basisscholen.

Als u uw kind wilt aanmelden, dan kan dat tijdens dit gesprek. U vult dan het aanmeldformulier in, waarop u vragen over uw kind beantwoord. Uiteraard de verjaardag en adresgegevens, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit is de informatieplicht van ouders.

Wij gaan ervan uit, dat wanneer u als ouders het aanmeldformulier ondertekent, u zich beiden houdt aan de volgende afspraken:

  • Uw kind is 3 jaar oud (eerder aanmelden mag niet);
  • De Boog is de school van eerste keuze (wanneer uw kind op meerdere scholen is aangemeld);
  • Er is geen voor school relevante informatie achtergehouden;
  • U houdt zich aan de regels (en de Grondwet van De Boog) zoals deze op school gelden;
  • U komt naar de afspraken om de ontwikkeling van uw kind te bespreken;
  • U gaat akkoord met een huisbezoek door een aan school verbonden persoon.

Wij zijn wettelijk verplicht om naar de volgende gegevens te vragen:

  • Burgerservicenummer van het kind;
  • Verzekeringsgegevens kind.

Alle gegevens die wij over uw kind verzamelen komen in het leerling dossier. Wij werken als school hiervoor met het digitale schoolsysteem Parnassys. Inzage van anderen in het dossier mag alleen na toestemming van de ouders.

De directie neemt na aanmelding altijd contact op met de peuterspeelzaal of, wanneer het een wisseling van school is, met de huidige school van uw kind. Wij willen voor de plaatsing uiteraard wel nagaan of wij uw kind het onderwijs kunnen bieden, dat hij of zij nodig heeft. De school heeft 6 weken de tijd om een besluit hierover te nemen. Wanneer de 6 weken niet voldoende zijn om een besluit te nemen, kan deze termijn met 4 weken worden verlengd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Uiteraard proberen we u altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind.
In de schoolgids vindt u onder hoofdstuk 3 meer informatie hoe wij omgaan met de voorwaarden voor inschrijving en de leerlingaantallen per groep.

Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn. Als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen. 

Wij hebben geen zorgplicht:

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten.
  • Als u de openbare grondslag (religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs) van onze school niet respecteert.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Wennen en start op school

Wanneer een kind al op de peuterspeelzaal zit, wordt met de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden een exitgesprek gepland. De leerkracht van groep 1/2 sluit hierbij aan, zodat de leerkracht uw kind al een beetje leert kennen. Gaat uw kind niet naar de opvang of peuterspeelzaal, dan ontvangt u ongeveer drie maanden voor het bereiken van de vierjarige leeftijd bericht in welke groep uw kind is ingedeeld. En u wordt gevraagd om een afspraak te maken voor een kennismaking met de leerkracht.  

Uiteraard worden er afspraken met u gemaakt over het wennen in de nieuwe klas van uw kind. Uw kind mag 5 dagdelen komen wennen. Van de leerkracht ontvangt u in het kennismakingsgesprek nog veel meer (praktische) informatie. Een voorwaarde om op school te starten, is dat uw kind zindelijk is en zelf naar de wc kan gaan. Uiteraard helpt de leerkracht uw kind wel met moeilijke knopen, veters en ritsen. We houden rekening met ongelukjes en zorgen altijd voor een extra setje kleding.

Aanmelden bij tussentijdse verandering van school (zij-instroom)

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.  

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind bij De Boog wilt aanmelden, volgt er altijd een uitgebreid gesprek met u als ouders, directie en/of de intern begeleider. Na de schriftelijke aanmelding, nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Hiervoor ontvangen we van de school van herkomst een onderwijskundig rapport, waarmee we belangrijke informatie krijgen over het niveau en de ondersteuningsbehoefte van uw kind.

Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is, schrijven wij uw kind definitief in.   

Wennen bij zij-instroom

Als uw kind van school verandert, is uw kind meestal al wat ouder. Daarom hebben we geen wendagen voor zij-instromers. Als uw kind dat graag wil, kan hij/zij een dagdeel meelopen om te wennen aan de manier van lesgeven en de groep.

Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl