Medezeggenschap

Medezeggenschap

Het is voor iedere school wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad te hebben, waarin personeel en ouders invloed kunnen uitoefenen op het door het bevoegd gezag gevoerde beleid voor hun school. Ook op OBS De Boog is een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft instemmingsrecht als het gaat om het schoolplan en de schoolgids, het schoolreglement, ouderparticipatie, organisatie en meer van dergelijke zaken. De ouders in de MR hebben ook instemmingsrecht bij de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over beleidsplannen, personeelsbeleid, enzovoort.

De MR-leden (ouders en personeelsleden) hebben een zittingstermijn van 2 jaar. Alle ouders kunnen zich verkiesbaar stellen als er vacatures zijn. Er wordt een stemming gehouden om de nieuwe leden te kiezen. Op dit moment bestaat de MR uit 2 personeelsleden en 2 ouders. De ouders hebben kinderen in verschillende groepen, waardoor ze goed weten wat er leeft onder de ouders.

De directeur woont de vergaderingen op verzoek bij en heeft een adviserende rol.

Kindermedezeggenschapsraad

We richten op De Boog in schooljaar 2022-2023 ook een Kindermedezeggenschapsraad op. In deze raad zitten 6 kinderen uit de groepen 5 tot en met 8. Zij overleggen 5 à 6x per jaar met de directeur over zaken op school, die de leerlingen aangaan. Bijvoorbeeld over de inrichting van het schoolplein, de speltoestellen, aankleding van de school, invulling van feesten, et cetera.

Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl