Missie, visie en identiteit

Missie, visie en identiteit

De Boog bereidt leerlingen voor op hun plek in de maatschappij in goede samenwerking met de ouders. Als één team werken wij op deze veilige buurtschool aan goede onderwijsprestaties op de cognitieve vakken en hebben wij een brede focus op de wereld en de toekomst. Hierin leggen wij de nadruk op plezier en het doel ten aanzien van het taal-, lees- en rekenonderwijs.

Op De Boog werken we opbrengstgericht. Dit betekent dat ons onderwijs gericht is op het verhogen van de leerresultaten van onze leerlingen, zodat we leerwinst bij elk kind bereiken. We geven gedifferentieerd onderwijs; onderwijs dat een kind uitdaagt zich te ontwikkelen en waarbij het welbevinden (hoe het kind zich voelt) voorop staat. Dat doen we via het Expliciete Directe Instructiemodel. Hier leest u hoe dat gaat. Op deze manier krijgen de kinderen doelmatig les in een uitdagende leeromgeving. Wij leren uw kind een zelfstandige leerhouding aan en gebruiken daarbij samenwerkende en activerende werkvormen.

We bieden onze leerlingen structuur aan en benaderen uw kind op een positieve wijze.  Wij willen dat kinderen begrijpen dat je van fouten maken ook kunt leren.

Om kinderen op De Boog te laten functioneren in een grote stad, besteden wij veel aandacht aan het vergroten van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Door in te zetten op ontwikkeling op cognitief (kennis), sportief en creatief gebied wordt hun eigenheid en talent zichtbaar.

Op De Boog is aandacht voor een gezonde leefstijl en veiligheid. Dit doen wij door concrete omgangs- en gedragsregels te hanteren en een veilig leerklimaat te creëren. Dit veilige leerklimaat ontwikkelen wij met het kind, de ouder en de wijk. Wij zijn een Vreedzame School. Daarbij staat voorop dat een kind zichzelf mag zijn, maar ook rekening leert te houden met de ander.

We willen dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen en verwachten een geïnteresseerde en betrokken houding van ouders bij dit proces. Belangrijke voorwaarde hierin is dat ouders zich op school welkom voelen. Wij waarderen de inzet van ouders bij hun kind en de school. Bovendien vinden wij het belangrijk dat ouders zich veilig, gewaardeerd, gezien en gehoord voelen. Ouders vinden bij ons op school een ontmoetingsplek om met én van elkaar te leren.

 

Identiteit

Onze school staat midden in de samenleving waar wij, als burgers, deel van uit maken. Burgerschap is samenwerken, samen leren, samenleven en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen. De school werkt met ouders en wijkpartners om zich hierop te blijven ontwikkelen. We erkennen elkaars talent en benutten deze ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen.

Terug

Kedoestraat 102

3029 CK Rotterdam

010-4780808

directie@nullobsdeboog.nl